NAPKIN RING
SET OF 6 PLU NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 6 PLU NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 4 KAMER NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 4 KAMER NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 2 RED NR NAPKIN RING WITH BLACK BOX
SET OF 2 RED NR NAPKIN RING WITH BLACK BOX
SET OF 2 GREEN NR NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 2 GREEN NR NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 2 BLUE NR NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 2 BLUE NR NAPKIN RING WITH WHITE BOX
SET OF 4 CARTIER NAPKIN RING WITH RED BOX
SET OF 4 CARTIER NAPKIN RING WITH RED BOX
SET OF 4 ROYAL NAPKIN RING WITH BLACK BOX
SET OF 4 ROYAL NAPKIN RING WITH BLACK BOX
SET OF 6 CHANEL NAPKIN RING WITH RED BOX
SET OF 6 CHANEL NAPKIN RING WITH RED BOX